Jaarrekening

Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Op de balans worden de bezittingen weergegeven (de activa) en de schulden (de passiva). De winst- en verliesrekening is een weergave van de omzet van het betreffende boekjaar en het totaal van alle kosten die in dat boekjaar zijn gemaakt. Het resultaat daarvan is per saldo winst of verlies.

Uit de jaarrekening kunnen zogenaamde "kengetallen" worden afgeleid. Deze verhoudingscijfers maken een vergelijking mogelijk met voorgaande jaren en met uw branchegenoten.

De jaarrekening wordt ook regelmatig opgevraagd door derden. Bijvoorbeeld een bank, wanneer u een krediet aanvraagt, een nieuwe leverancier of de belastingdienst.

Wij stellen de jaarrekening samen op basis van de door ons of door u gevoerde financiële administratie. Bij de bespreking van de jaarrekening, maar ook door het jaar heen, denken wij graag met u mee over mogelijke verbeteringen van uw bedrijfsvoering inclusief de inrichting van de financiële administratie.